• Levering met DPD Home € 4,90
  • Gratis verzending boven de € 60
  • Betaal achteraf met Klarna

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Prijzen en informatie

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retournering

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Garantie en reclamatie

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Artikel 10 – Persoonsgegevens en cookies

Artikel 11 – Slotbepalingen

Contactgegevens

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wanneer u goederen bij ons bestelt, accepteert u onze handelsvoorwaarden en komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen Kidspartystore.nl en u als klant. Lees daarom onze algemene voorwaarden voordat u bij ons winkelt.

Kidspartystore.nl is opgericht door twee ouders die dol zijn op kinderverjaardagsfeestjes. We wilden een website creëren waar ouders van jonge kinderen leuke dingen voor kinderfeestjes kunnen vinden. We hebben ons magazijn en hoofdkantoor in Zweden en versturen elke dag pakketten naar Nederland. We doen er alles aan om u te helpen een gedenkwaardig en geslaagd kinderfeestje te organiseren.

Artikel 1. Definities

Kidspartystore.nl (moedermaatschappij W&G Handel AB, Zweden).Gevestigd te De Koumen 100 6433 KE Hoensbroek Nederland. Organisatienummer voor W&G Handel: SE5566543494. E-mail: klantenservice@kidspartystore.nl. Telefoonnummer: +31 85 107 1372 (maandag tot donderdag van 09:00 – 17:00 en vrijdag van 09:00 – 16:00)

Website: de website van Kidspartystore.nl, te raadplegen via kidspartystore.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.1.      De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Kidspartystore.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.2.      Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kidspartystore.nl en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.3.      Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.      Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kidspartystore.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.      Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kidspartystore.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door kidspartystore.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.      Alle prijzen in de webshop zijn vermeld inclusief BTW. De overeenkomst wordt gesloten in het Deens. Om bij ons te winkelen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Wanneer u bij ons winkelt, moet u uw e-mailadres en telefoonnummer opgeven.

2.4.      Onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Normaal gesproken is het niet mogelijk uw bestelling te wijzigen, omdat wij de goederen zeer snel vanuit ons magazijn verzenden. Als uw bestelling al is verwerkt, kunnen wij deze niet meer wijzigen.

 Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1.  De bezorgkosten zijn €4,90 en de levertijd is tussen de 3-4 werkdagen.

3.2.      De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kidspartystore.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kidspartystore.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.3.      Kidspartystore.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.4.      Het is niet mogelijk om artikelen te bestellen die niet op voorraad zijn. Fouten kunnen echter voorkomen en wij behouden ons het recht voor om fouten te maken in prijzen en voorraadniveaus, evenals technische fouten in het winkelmandje of in het betalingsproces. In deze gevallen nemen wij contact met u op en zoeken wij samen naar een goede oplossing.

3.5.      Zorg ervoor dat uw adres correct is ingevuld bij de bestelling en dat uw brievenbus duidelijk voorzien is van uw naam. Wij ontvangen soms pakketten die niet zijn afgehaald op het afleverpunt.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1.      De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Kidspartystore.nl en het voldoen aan de daarbij door Kidspartystore.nl gestelde voorwaarden.

4.2.      Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kidspartystore.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3.      Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kidspartystore.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4.      Kidspartystore.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Kidspartystore.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1.      Zodra de bestelling door Kidspartystore.nl is ontvangen, stuurt Kidspartystore.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2.      Kidspartystore.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3.      De levertermijn bedraagt 3-4 werkdagen.

5.4.      Indien Kidspartystore.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5.      Kidspartystore.nl raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6.      Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

5.7.      Kidspartystore.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht en retournering

6.1.      Kidspartystore.nl heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na de dag waarop u of een andere door u gekozen persoon (behalve de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen is het belangrijk dat u ons binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte stelt. U hoeft geen reden op te geven voor het annuleren van uw bestelling. Wij kunnen niet ruilen. In plaats daarvan moet u het juiste artikel op onze website bestellen en het artikel dat u niet wilt terugsturen naar ons. Als u uw hele bestelling annuleert, ontvangt u binnen 14 dagen nadat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen een volledige terugbetaling. Wij informeren u per e-mail wanneer wij uw retourzending hebben ontvangen en dat deze wordt verwerkt. U ontvangt ook een e-mail wanneer uw retourzending is afgerond. Het bedrag wordt teruggestort op de betaalkaart waarmee u de bestelling in eerste instantie heeft geplaatst.

6.2.      De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kidspartystore.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.3.      De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4.      De klant draagt de kosten voor het retourneren; het retour sturen van het product is derhalve kosteloos voor de Klant. De verzendkosten die door de Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product zijn niet inbegrepen bij de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Klant. Binnen de in 6.1. bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen of zou worden toegestaan.

6.5.      De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.6.      De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kidspartystore.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kidspartystore.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Kidspartystore.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Kidspartystore @Salesupply Returns

De Koumen 100

6433 KE Hoensbroek

Nederland

6.7.      U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door ons op de hoogte te stellen van uw herroeping. U kunt ons bijvoorbeeld een brief of e-mail sturen waarin u aangeeft dat u annuleert. U kunt niet annuleren door te weigeren de goederen in ontvangst te nemen of deze niet af te halen zonder ons ook te laten weten dat u annuleert. U kunt het standaard wettelijk annuleringsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Samen met de orderbevestiging ontvangt u het annuleringsformulier. De herroepingstermijn wordt gerespecteerd als u uw kennisgeving van annulering verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.8.      Pruiken en levensmiddelen zijn om hygiënische redenen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant dient de betalingen aan Kidspartystore.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kidspartystore.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2 Klarna Checkout maakt online winkelen gemakkelijk, flexibel en veilig. U hoeft alleen maar een paar persoonlijke gegevens in te voeren om u te identificeren en de betalingsmethode van uw voorkeur te kiezen, waaronder de opties factuur, rekening en kaartbetaling. Af en toe kan u ook de mogelijkheid worden geboden om te betalen via Klarna's promoties, die van tijd tot tijd kunnen variëren. Wij brengen geen kaartkosten in rekening. Het bedrag wordt pas van uw kaart afgeschreven als het artikel wordt verzonden. U kunt hier meer lezen over de voorwaarden van Klarna.

7.3 Als wij er niet in slagen uw betaalkaart op de betaaldatum (de betaaldatum is de dag waarop uw aankoop aan u wordt verzonden) te belasten, zullen wij nog 3 pogingen doen om uw kaart te belasten. Als wij op deze manier geen volledige betaling kunnen verkrijgen, sturen wij u een factuur voor het resterende bedrag. In dat geval zijn de factuurvoorwaarden van toepassing op uw aankoop. Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met de Factuurvoorwaarden, het niet betalen van een factuur betekent dat wij het uitstaande bedrag als een schuld zullen behandelen die onderworpen is aan onze incassoprocedure. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Bovenop de prijs komt de prijs voor verzending.


Artikel 8. Garantie en reclamatie

8.1.      Kidspartystore.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kidspartystore.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2.      Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kidspartystore.nl daarvan in kennis te stellen.

8.3.      Indien Kidspartystore.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

8.4.      De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1.          Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kidspartystore.nl, dan kan hij bij Kidspartystore.nl telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2.          Kidspartystore.nl geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kidspartystore.nl binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

9.3.          De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens & Cookies


10.1 Bij Kidspartystore.nl respecteren wij volledig alle verzoeken om vertrouwelijkheid van online verstrekte persoonlijke informatie. Wij zijn ons bewust van de noodzaak van passende bescherming en correcte verwerking van alle persoonlijke informatie die wij ontvangen. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u het niet eens bent met het gegevensbeleid, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

10.2 Om een overeenkomst met u aan te gaan, hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij registreren uw persoonsgegevens om de goederen aan u te kunnen leveren. De persoonsgegevens worden door W&G Handel AB geregistreerd en vijf jaar bewaard, waarna de gegevens worden gewist. Wanneer via onze website persoonsgegevens worden verzameld, zorgen wij ervoor dat dit altijd met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt, zodat u precies weet welke gegevens worden verzameld en waarom.

10.3 De werknemers van de onderneming hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die op Kidspartystore.nl worden verstrekt Daarnaast kunnen geselecteerde en vertrouwde derden uw persoonlijke gegevens gebruiken om goederen of diensten te leveren die u hebt besteld. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zijn niet gemachtigd de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Aan Kidspartystore.nl verstrekte informatie wordt op geen enkele wijze doorgegeven of verkocht aan derden en wij registreren geen gevoelige persoonlijke informatie.
 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, registreren wij uw e-mailadres. Het e-mailadres wordt niet aan anderen doorgegeven. U kunt zien welke informatie wij over u hebben geregistreerd. Als u een kopie van deze informatie wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail. Wij kunnen kleine administratiekosten in rekening brengen om de kosten van het verzenden van de geregistreerde persoonsgegevens naar u te dekken. U kunt onjuiste gegevens laten wissen of corrigeren.

10.4 Cookies Wat is een cookie? Een cookie is een klein gegevensbestand dat wij op uw computer opslaan om bij te houden wat er tijdens uw bezoek gebeurt en om uw computer te herkennen. Een cookie is geen programma en bevat geen virussen.

Het gebruik van cookies door de website

Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Cookies helpen ons een overzicht te krijgen van uw bezoek aan de website. Hierdoor kunnen wij de website voortdurend optimaliseren en afstemmen op uw behoeften en interesses. Cookies onthouden bijvoorbeeld wat u in uw winkelmandje hebt gelegd, of u de site eerder hebt bezocht, of u bent ingelogd en in welke taal en valuta u de website wilt hebben. Cookies helpen ons ook om het verkeer te meten, zodat we weten hoeveel mensen onze site bezoeken en dit kunnen documenteren aan onze adverteerders. Wij gebruiken cookies ook om gericht te adverteren, zodat wij u de advertenties kunnen tonen die wij het meest relevant achten en kunnen bepalen hoe vaak dezelfde advertentie wordt getoond.

Welke cookies worden op de website gebruikt?

Operationele en optimalisatie cookies Deze cookies worden gebruikt voor de werking van de website. Hierbij kan gedacht worden aan het tellen van het aantal bezoekers of andere informatie die gebruikt wordt voor analyses. In beperkte mate kunnen deze cookies gegevens verzamelen die kunnen worden toegeschreven aan de individuele gebruiker.

Marketing - Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om de codering van de website bij te werken en zijn bedoeld voor verkeersanalyse en marketingoptimalisatie. Ze worden gebruikt voor anonieme tracking op de website en om profielen op te bouwen die laten zien welke zoekopdrachten elke gebruiker heeft uitgevoerd en welke pagina's hij heeft bezocht. Deze cookies kunnen gegevens opslaan die de gebruiker identificeren of specifieke informatie over de gebruiker bevatten.

Sessiecookies

Sessiecookies worden ingesteld door de website en worden gebruikt om u te herkennen wanneer u zich op de site begeeft en om bijvoorbeeld te onthouden of u bent ingelogd. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Persistente cookies Deze cookies worden op uw computer opgeslagen en zijn persistent. Permanente cookies worden gebruikt om een terugkerende bezoeker te identificeren en kunnen ook worden gebruikt als basis voor statistische programma's.

Facebook-cookies

Deze worden gebruikt om een "Like"-knop te tonen en informatie over welke van uw Facebook-vrienden de pagina leuk vinden. Facebook biedt ook een statistische tool genaamd Facebook Insights, die informatie weergeeft over het gebruik van Facebook.

Cookies weigeren

U kunt cookies op uw computer altijd weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Waar u de instellingen vindt, hangt af van de browser die u gebruikt. U moet er echter rekening mee houden dat als u dat doet, veel functies en diensten niet voor u beschikbaar zullen zijn, omdat de website de keuzes die u maakt moet onthouden.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1.     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kidspartystore.nl gevestigd is.

11.2.     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.

11.3.     Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Kidspartystore.nl (moedermaatschappij W&G Handel AB, Zweden).

De Koumen 100

6433 KE Hoensbroek

Nederland

E-mail: klantenservice@kidspartystore.nl

Telefoon: +31 85 107 1372  

Btw-nummer: SE5566543494